Skip to Content

 Nákupný košík 

Váš košík je prázdny.

0 položky 0.00€

Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup v tomto internetovom obchode

1) OBCHODNÉ PODMIENKY

Úvodné ustanovenia
1.1 . Tieto obchodné podmienky ( ďalej len " obchodné podmienky " ) firmy Bohuslav Ľubeľan Sugar Art zo sídlom na ul.Vrlíkova 1884/68 03101 Lipt. Mikulášs.r.o. ,spoločnosť zapísaná v živnostenskom registri OŽP-Z/2009/03416-2, číslo registra 54-15268 pre kúpu a predaj tovaru prostredníctvom on - line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.sugarart.sk( ďalej len " predávajúci " ) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy ( ďalej len " kúpna zmluva " ) uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou ( ďalej len " kupujúci " ) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho . Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.sugarart.sk, a to prostredníctvom webového rozhrania ( ďalej len " webové rozhranie obchodu " ).
1.2 . Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.sugarart.sk ( ďalej len " webová stránka " ) a ďalšie súvisiace právne vzťahy . Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba , ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho , koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti .
1.3 . Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve . Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok .
1.4 . Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy . Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku .
1.5 . Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať . Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok .

Užívateľský účet
2.1 . Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania . Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru ( ďalej len " užívateľský účet " ) . V prípade , že to webové rozhranie obchodu umožňuje , môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu .
2.2 . Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje . Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať . Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne .
2.3 . Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom . Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadne informácií potrebných k prístupu do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie , že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho .
2.4 . Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám .
2.5 . Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet , a to najmä v prípade , keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 5 rokov nevyužíva , či v prípade , keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy ( aj obchodných podmienok ) .
Kupujúci berie na vedomie , že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite , a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho , poprípade nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb .

Uzavretie kúpnej zmluvy
3.1 . Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj , a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru . Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Keďže z 90% je tovar zo zahraničia a jeho cena sa odvíja od kurzu USD alebo Libry. Môže sa stať, že cena sa bude mierne líšiť nahor alebo nadol pri tovare ktorý nie je skladom a je nutné ho objednať. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti pri tovare označenom "Skladom" po dobu , kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu . Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dojednaných podmienok . Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru . Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, pokiaľ nie je schopný dodať tovar za ceny keď bola objednávka vystavená a pokiaľ odberateľ nebude akceptovať jej navýšenie.
3.2 . Webové rozhranie obchodu neobsahuje informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru . Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru sú uvedené na daňovom doklade. Odvodené sú však z ceníka Slovenskej pošty a kuriérskej služby SDS.
3.3 . Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchode .
Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o :
- Objednávanom tovare ( objednávaný tovar " vloží " kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu ) ,
- Spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru , údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru.( ďalej spoločne len ako " objednávka " ) .
3.4 . Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje , ktoré do objednávky kupujúci vložil , a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky . Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo " Dokončiť objednávku " . Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne . Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke ( ďalej len " elektronická adresa kupujúceho " ). Po odoslaní objednávky Vám bude zaslaný automatický email potvrdzujúci prijatie Vašej objednávky a jej obsah. Každá prijatá objednávka sa považuje za záväznú jej hodnota musí byť minimálne 10€. Odoslanie tovaru je závislé no tom či sú jednotlivé položky objednávky skladom a na vybranom spôsobe platby za tovar.
3.5 . Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky ( množstvo tovaru , výška kúpnej ceny , predpokladané náklady na dopravu ) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky ( napríklad písomne alebo telefonicky ) a to hlavne vtedy ak sa reálna cena tovaru líši od ceny uvedenej na stránke. Ceny
3.6 . Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky ( akceptáciou ) , ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou , a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho .
3.7 . Kupujúci berie na vedomie , že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu , a to najmä s osobami , ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu ( vrátane obchodných podmienok ) .
3.8 . Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy . Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy ( náklady na internetové pripojenie , náklady na telefónne hovory ) si hradí kupujúci sám .

Cena tovaru a platobné podmienky
4.1 . Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi :
v hotovosti v prevádzke predávajúceho na adrese 1.mája 1945, 03101 Lipt.Mikuláš
v hotovosti na dobierku kuriérovi alebo pošte.
bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho ( ďalej len " účet predávajúceho " ) po obdržaní predfaktúry obsahujúcej zoznam všetkého tovaru spolu s poštovným prípadne balným.
4.2 . Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru . Ak nie je uvedené výslovne inak , rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru .
4.3 . V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru . V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 2 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy .
4.4 . V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby . V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho .
4.5 . Predávajúci je oprávnený , najmä v prípade , že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdenie objednávky ( článok 3.5 ) , požadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred zaslaním tovaru kupujúcemu .
4.6 . Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nemožno vzájomne kombinovať .
4.7 . Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi , vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru . Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty . Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho v papierovej forme spolu s tovarom. .

Odstúpenie od kúpnej zmluvy
5.1
zákon128/2002 Z. z.
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Úvodné ustanovenia
§ 1
(1) Tento zákon upravuje práva spotrebiteľova povinnosti predávajúcich pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, podmienky organizovania predajných akcií a predaja tovaru alebo poskytovania služieb na predajných akciách a pôsobnosť orgánov dohľadu pri kontrole dodržiavania tohto zákona.o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
(1) Tento zákon upravuje
a) vzťahy medzi poskytovateľom služieb informačnej spoločnosti a ich príjemcom, ktoré vznikajú pri ich komunikácii na diaľku, počas spojenia elektronických zariadení elektronickou komunikačnou sieťoua spočívajú na elektronickom spracovaní, prenose, uchovávaní, vyhľadávaní alebo zhromažďovaní dát vrátane textu, zvuku a obrazu.
§ 5
Zmluvy uzatvorené prostredníctvom elektronických zariadení
(1) Na uzatváranie zmlúv prostredníctvom elektronických zariadení sa vzťahujú osobitné predpisy,) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2) Ak sa vyžaduje, aby písomný právny úkon bol prezentovaný alebo uchovaný v origináli, elektronický dokument túto požiadavku spĺňa, ak sú vytvorené podmienky jeho nezmeniteľnosti a spoľahlivosti od jeho prvého prezentovania v konečnej podobe a možno ho v tejto podobe vždy prezentovať osobe, ktorej je určený.
(3) Poskytovateľ služieb je povinný
a) príjemcovi služieb vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia zistiť a opraviť chyby jeho úkonov na elektronickom zariadení pred odoslaním objednávky,
b) príjemcu služieb pred odoslaním jeho objednávky jednoznačne a zrozumiteľne informovať o
1. úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy,
2. technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
3. tom, či zmluva bude uložená u poskytovateľa služieb a či je príjemcovi služieb dostupná,
4. jazyku ponúkanom na uzatvorenie zmluvy.
(4) Informácie uvedené v odseku 3 písm. b) musia byť v štátnom jazyku.
(5) Poskytovateľ služieb je povinný príjemcu služieb informovať o
a) zmluvných lehotách a zmluvných podmienkach tak, aby si príjemca služieb mohol podstatné náležitosti zmluvy v elektronickej podobe reprodukovať,
b) osobitných spravovacích poriadkoch, ak sú na poskytovanie služby ustanovené.
(6) Poskytovateľ služieb je povinný elektronicky potvrdiť objednávku bezodkladne po jej doručení; objednávka a potvrdenie o prijatí sa považujú za doručené, ak zúčastnené osoby, ktorým sú adresované, majú k nim na svojich elektronických zariadeniach prístup.
(7) Ak zmluvu prostredníctvom elektronických zariadení uzatvárajú medzi sebou podnikatelia, odseky 3 až 6 sa na nich vzťahujú, iba ak sa nedohodli inak.
(8) Prostredníctvom elektronických zariadení nemožno uzatvoriť zmluvu,
a) na ktorú je potrebné podľa osobitného predpisu rozhodnutie súdu, orgánu verejnej správy alebo notára,
b) o zabezpečení záväzkov.

5.2 . Ak sa nejedná o prípad stanovený v článku 5.1 alebo o iný prípad , keď nemožno od kúpnej zmluvy odstúpiť , má kupujúci v súlade s ustanovením občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť , a to do štrnástich ( 14 ) dní od prevzatia tovaru . Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu preukázateľne doručené do štrnástich ( 14 ) dní od prevzatia tovaru , a to na adresu prevádzky predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho dortisimoslovenskoobchod@gmail.com
5.3 . V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do 30 pracovných dní od odoslania odstúpenia od zmluvy predávajúcemu . Tovar musí byť predávajúcemu vrátený nepoškodený a neopotrebovaný a , ak je to možné , v pôvodnom balení.
5.4 . V lehote desiatich ( 10 ) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa článku 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený vykonať preskúmanie vráteného tovaru , najmä za účelom zistenia , či vrátený tovar nie je poškodený , opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný .
5.5 . V prípade odstúpenia od zmluvy podľa článku 5.2 obchodných podmienok vráti predávajúci kúpnu cenu ( bez nákladov vynaložených na dodanie tovaru ) kupujúcemu najneskôr do desiatich ( 10 ) dní od skončenia lehoty na preskúmanie tovaru podľa článku 5.4 obchodných podmienok , a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim . Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť kúpnu cenu v hotovosti už pri vrátení tovaru kupujúcim .
5.6 . Kupujúci berie na vedomie , že ak tovar vrátený kupujúcim bude poškodený, opotrebovaný alebo čiastočne spotrebovaný , vzniká predávajúcemu voči kupujúcemu nárok na náhradu škody jemu tým vzniknuté . Nárok na úhradu vzniknutej škody je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny . Rovnako tak nárok na zmluvnú pokutu podľa článku 5.3 obchodných podmienok je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny .

Preprava a dodanie tovaru
6.1 . Spôsob doručenia tovaru určuje predávajúci , ak nie je v kúpnej zmluve stanovené inak . V prípade , že je spôsob dopravy dohodnutý na základe požiadavky kupujúceho , nesie kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy .
6.2 . Je Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke , je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní . Ak neprevezme kupujúci tovar pri dodaní , je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvyodstúpiť .
6.3 . V prípade , že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom ako bolo uvedené v objednávke , je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru , resp . náklady spojené s iným spôsobom doručenia .
6.4 . Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto neodkladne oznámiť prepravcovi . V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať . Podpisom dodacieho listu kupujúci potvrdzuje , že zásielka tovaru spĺňala všetky podmienky a náležitosti a na prípadnú neskoršiu reklamáciu ohľadom porušenia obalu zásielky nemôže byť braný ohľad .
6.5 . Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť dodacie podmienky predávajúceho .

Zodpovednosť za vady , záruka
7.1 . Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne zodpovednosti predávajúceho za vady , vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho , sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi ( najmä ustanovením Občianskeho zákonníka ) .
7.2 . Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to , že predávaná vec je v zhode s kúpnou zmluvou , najmä , že je bez vád . Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie , že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované , predávajúcim , výrobcom alebo jeho zástupcom popisované , alebo na základe nimi vykonávané reklamy očakávané , prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé , že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov , je v tomu zodpovedajúcom množstve , miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu , ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa .
7.3 . V prípade , že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou ( ďalej len " rozpor s kúpnou zmluvou " ) , má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve , a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci , alebo jej opravou ; nie je takýto postup možný , môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť . To neplatí , ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil . Rozpor s kúpnou zmluvou , ktorý sa prejaví v priebehu šiestich ( 6 ) mesiacov odo dňa prevzatia veci , sa považujú za rozpor existujúci už pri jej prevzatí , ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak .
7.4 . Ak nejde o veci , ktoré sa rýchlo kazia , alebo o použité veci , zodpovedá predávajúci za vady , ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí veci v záručnej dobe ( záruka ) .
7.5 . Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za vady , vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho , uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho prevádzky .

Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán
8.1 . Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru .
8.2 . Kupujúci berie na vedomie , že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchode ( vrátane fotografií ponúkaného tovaru ) sú chránené autorským právom .Kupujúci sa zaväzuje , že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu .
8.3 . Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy , programové vybavenie alebo iné postupy , ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu . Webové rozhranie obchodu je možné užívať len v rozsahu , ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením .
8.4 . Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexy správania v zmysle ustanovenia § Občianskeho zákonníka .
8.5 . Kupujúci berie na vedomie , že predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahu tretích osôb do webovej stránky alebo v dôsledku použitia webovej stránky v rozpore s ich určením .

Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení
9.1 . Ochrana osobných údajov kupujúceho , ktorý je fyzickou osobou , je poskytovaná zákonom 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov .
9.2 . Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto svojich osobných údajov : meno a priezvisko , adresa bydliska , identifikačné číslo , daňové identifikačné číslo , adresa elektronickej pošty , telefónne číslo . ( ďalej spoločne všetko len ako " osobné údaje " ) .
9.3 . Kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov predávajúcim , a to pre účely realizácie práv a povinností z kúpnej zmluvy a pre účely zasielania informácií a obchodných oznámení predávajúcemu .
9.4 . Kupujúci berie na vedomie , že je povinný svoje osobné údaje ( pri registrácii , vo svojom užívateľskom účte , pri objednávke uskutočnenej z webového rozhrania obchodu ) uvádzať správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch .
9.5 . Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu , ako spracovateľa . Okrem osôb prepravujúcich tovar nebudú osobné údaje predávajúcim bez predchádzajúceho súhlasu kupujúceho odovzdávané tretím osobám .
9.6 . Osobné údaje budú spracovávané po dobu neurčitú . Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom .
9.7 . Kupujúci potvrdzuje , že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom , že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov . Kupujúci prehlasuje , že bol poučený o tom , že súhlas so spracovaním osobných údajov môže vo vzťahu k predávajúcemu odvolať písomným oznámením doručeným na adresu predávajúceho .
9.8 . V prípade , že by sa kupujúci domnieval , že predávajúci alebo spracovateľ ( článok 9.5 ) vykonáva spracovanie jeho osobných údajov , ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom , najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania , môže :
požiadať predávajúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie ,
požadovať , aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil nasledovne vzniknutý stav . Najmä sa môže jednať o blokovanie , vykonanie opravy , doplnenie alebo likvidáciu osobných údajov . Ak je žiadosť kupujúceho podľa predchádzajúcej vety zistená oprávnenou , predávajúci alebo spracovateľ odstráni okamžite závadný stav . Nevyhovie Ak predávajúci alebo spracovateľ žiadosti , má kupujúci právo obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov . Týmto ustanovením nie je dotknuté oprávnenie kupujúceho obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo .
9.9 . Požiada kupujúci o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov , je mu predávajúci povinný takúto informáciu odovzdať . Predávajúci má právo za poskytnutie informácie podľa predchádzajúcej vety požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie .

Prehlásenie o ochrane osobných údajov
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.sugarart.sk ,
firma Bohuslav Ľubeľan Suga Art
týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov získanými pri objednávaní tovarov, zaobchádza v zmysle „Zákona č. 428/2002 Z.Z. o ochrane osobných údajov“a 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov
. T.j.: Ak sa stanete zákazníkom nášho internetového obchodu, dávate už pri registrácii súhlas s tým, že údaje o Vás a Vašich nákupoch budú zhromažďované a používané kvôli zaistenu dodávok tovaru, vybavovaniu reklamácií a slúžia i k Vašej spätnej kontrole. Vaše osobné údaje, ktoré uvádzate v našom internetovom obchode sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom. Vaše kontaktné údaje a informácie o nákupoch nie sú poskytované tretej strane (s výnimkou kuriérskej spoločnosti, v prípade dopravy Vašej zásielky pomocou tejto služby).
Zákony a predpisy: - zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov a 122/2013 Z. z.Zákon o ochrane osobných údajov
9.10 . Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho .

Doručovanie
10.1 . Ak nebude dohodnuté inak , všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne , a to e-mailom , osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb ( podľa výberu odosielateľa ) . Kupujúcemu je doručovaný na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho užívateľskom účte .
10.2Správa je doručená :
v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty ; integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zabezpečená certifikátom ,
v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom ,
v prípade doručovania osobne alebo prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odmietnutím prevzatia zásielky , odoprie ak adresát ( prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať ) zásielku prevziať ,
v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich ( 10 ) dní od uloženia zásielky a danie výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky , ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb , a to aj v prípade , že sa adresát o uložení nedozvedel .

Záverečné ustanovenia
11.1 . Ak vzťah súvisiaci s použitím webovej stránky alebo právny vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný ( zahraničný ) prvok , potom strany dojednávajú , že vzťah sa riadi slovenským právom . Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov .
11.2 . Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovania. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad .
11.3 . Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné , alebo sa takým stane namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie , ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje . Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení . Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy alebo obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu .
11.4 . Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná .
11.5 . Kontaktné údaje predávajúceho :
Adresa pre doručovanie: 1.mája 1945, 03101 L.Mikuláš
adresa elektronickej pošty: info@sugarart.sk
telefón :+421908171741 .

V Lipt. Mikuláši 1.1.2014 Bohuslav Ľubeľan sugar Art

Na objednávku